ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır. ISO 14001, bir şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır. 

FAYDALARI NEDİR?

• Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması,
• Çevresel performansın artırılması,
• Market Stratejileri,
• Uluslar arası rekabette avantaj sağlaması,
• İşletme itibar ve Pazar payının artırılması,
• Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması, 
• Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması, 
• Kirliliği kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması,
• Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması,
• İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması,
• ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması, 
• Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır,
• Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer,
• Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır, 
• Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamıyla ortadan kaldırılır,
• Yasal kurumlara karşı, mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğu dökümante edilmiş çevre yönetim sistemi ve ISO 14001 Belgesi ile gösterilebilir, 
• Gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırır,
• Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artar,
• Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışmak, çalışanları motive eder,
• Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilir ve bilinçli tüketicilere erişebilme ve onları kazanma şansı artar, 
• Kaynaklar etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır),
• Çevreye bırakılan atıklar azalır.

STANDART MADDELERİ
 
1.Kapsam 
 
2.Atıf Yapılan Standart Ve/Veya Dokümanlar 
 
3.Terimler Ve Tarifler 
 
4.Çevre Yönetim Sisteminin Şartları 
   4.1 Genel Şartlar 
   4.2 Çevre Politikası 
   4.3 Planlama 
        4.3.1 Çevre Boyutları
        4.3.2 Yasal Ve Diğer Şartlar
        4.3.3 Amaçlar, Hedefler Ve Program/Programlar
   4.4 Uygulama Ve Faaliyetler 
        4.4.1 Kaynaklar, Görevler, Sorumluk Ve Yetki
        4.4.2 Uzmanlık, Eğitim Ve Farkında Olma
        4.4.3 İletişim
        4.4.4 Dokümantasyon
        4.4.5 Dokümanların Kontrolü
        4.4.6 Faaliyetlerin Kontrolü
        4.4.7 Acil Duruma Hazır Olma Ve Müdahale
   4.5 Kontrol Etme 
        4.5.1 İzleme Ve Ölçme
        4.5.2 Uygunluğun Değerlendirilmesi
        4.5.3 Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet Ve Önleyici Faaliyet
        4.5.4 Kayıtların Kontrolü
        4.5.5 İç Tetkik
    4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi
 

DUYURULAR

E-BÜLTEN KAYIT

Tüm gelişmelerden haberdar olun.

KURUMSAL

DANIŞMANLIK

EĞİTİM

DENETİM